Publikime

13 Maj 2020

Analizë e legjislacionit të Kosovës mbi filantropinë

12 Jan 2020

Manual pune për OJQ-të rinore

12 Jan 2020

Analizë e kornizës ligjore për ndërmarrjet sociale në Kosovë

12 Jan 2020

Raporti ” Problemet që cënojnë mirëqeniën e banorëve në fshatrat dhe qytezat e Kosovës

12 Jan 2020

Raport nga konferenca “Raportimet e mediave lidhur me paqen, konfliktin dhe ceshtjet e sigurise”

12 Jan 2020

Raport nga konferenca “Pikëpamjet e qytetarëve rreth çështjeve kyçe të sigurisë në Kosovë”

12 Jan 2020

Fjala hyrëse e znj. Dajana Berisha në FIDES 2013

12 Jan 2020

Konferenca Kombëtare për Filantropinë

12 Jan 2020

Manual për aplikimin e standardeve për mbledhjen e fondeve

22 Maj 2014

Siguria në komunikacion

22 Maj 2014

Reagimet në situata emergjente