FIQ Projekte

26/08/2020

AMBASADORËT E RINJ  ju bëjnë thirrje për aplikim për projekte komunitare!

Projekti “Ambasadorët e Rinj” ka për qëllim që duke ofruar përkrahje financiare dhe profesi...

Lexo Artikullin

04/06/2020

Thirrje për aplikim Ambasadorët e Rinj

Forumi për Iniciativa Qytetare FIQ, ka filluar implementimin e projektit Ambasadorët e rinj, projekt ky i cili ka për synim të zhvillojë dhe të forcojë aktivizmin rinor. Me aktivitetet e parapara që konsistojnë në krijimin e grupeve joformale rinore,...

Lexo Artikullin

13/01/2020

Projekti “SIGN up for Impact”

Në vitin 2012, rrjeti SIGN filloi një projekt që synon të sigurojë mbështetje të konsiderueshme të qytetarëve për iniciativat e shoqërisë civile duke krijuar një mjedis më të favorshëm për zhvillimin e filantropisë, duke dhënë për të mir...

Lexo Artikullin

13/01/2020

Ide të Gjelbërta dhe Inovative 2019

Ky projekt synon të identifikojë ndër marrës të rinj në Kosovë të cilëve i ofron përkrahje, trajnime, mentorim, dhe mbështetje financiare fillestare përmes granteve nga donatorë dhe filantropistë për idetë e tyre të biznesit. Idetë fituese mu...

Lexo Artikullin

13/01/2020

Projekti “PREX”

Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ) nëpërmjet projektit PREX synon që të rritë mundësitë e angazhimit  të të rinjëve në Kaçanik, punësimin dhe vetë-punësimin e tyre, të ofroj qasje në resurset e komunitetit nëpërmjet OJQ-ve rinore, shk...

Lexo Artikullin

13/01/2020

Projekti “ATAR 2”

Forumi për Iniciativa Qytetare së bashku me Universitetin LINK Campus, mbështetur nga Zyra e Bashkësisë Evropiane në Kosovë, ka nisur projektin “Përshpejtimi i vet-punësimit dhe ndërmarrësisë në Kosovë”.

Lexo Artikullin

13/01/2020

Qendra Burimore e Kosovës (RCK)

Projekti “Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm organizativ të OSHC-ve në Kosovë’’ është projekt i financuar nga Bashkimi Europian, menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë, dhe implementuar nga Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ) dhe Instituti pe...

Lexo Artikullin

28/03/2018

Shtëpia e Shoqërisë Civile

"Shtëpia e Shoqërisë Civile" është projekt i FIQ-it i themeluar me qëllim të avancimit të bashkëpunimit ndërmjet: institucioneve publike, private dhe jo-qeveritare në nivel lokal e qëndror, përmirësimin e frymës së bashkëpunimit professional d...

Lexo Artikullin

27/03/2018

KOSID

KOSID operon duke u bazuar në filozofinë e “qasjes trekëndore” me ç’rast akterët e tij kontribuojnë bashkërisht në misionin e organizatës duke përmbushur individualisht rolin e tyre specifik. Si konsorcium i organizatave liderë të shoqërisë...

Lexo Artikullin