Publikuar:
Jan 13, 2020
Pikat kryesore
Pikat kryesore te pacekura

Projekti “SIGN up for Impact”

Në vitin 2012, rrjeti SIGN filloi një projekt që synon të sigurojë mbështetje të konsiderueshme të qytetarëve për iniciativat e shoqërisë civile duke krijuar një mjedis më të favorshëm për zhvillimin e filantropisë, duke dhënë për të mirën e publikut dhe mbledhjen e fondeve në komunitetet lokale. Kjo do të kontribuojë më tej në qëndrueshmërinë e organizatave të shoqërisë civile dhe do të rrisë ndikimin e tyre në proceset e demokratizimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Në kuadër të aktiviteteve të projektit, vëmendje e veçantë do t’i kushtohet avokimit për ndryshime legjislative, duke çuar në nxitje të dhënies më të madhe të korporatave dhe individëve, miratimin e standardeve për transparencë dhe përgjegjshmëri në mbledhjen e fondeve për organizatat e shoqërisë civile, promovimin kombëtar dhe bashkëpunimin rajonal në zhvillimin e filantropisë lokale dhe krijimin e Akademisë së parë Rajonale të Qëndrueshmërisë që do të sigurojë trajnime dhe grante të përshtatshme për organizatat për të mbledhur me sukses fondet nga burimet lokale për iniciativat e rëndësishme për komunitetet e tyre përkatëse.

Aktivitetet e dedikuara për përmirësimin e kornizës ligjore për filantropi, promovimin e praktikave të mira të mbledhjes së fondeve, nxitjen e përgjegjësisë sociale të korporatave dhe bashkëpunimin ndër-sektorial, zhvillohen në partneritet midis fondacionit Trag nga Serbia, fondacioni Mozaik nga Bosnja dhe Hercegovina, Fondi për Qytetarinë Aktive nga Mali i Zi, Forumi për Iniciativa Qytetare nga Kosova dhe fondacioni VIA nga Republika Çeke. Fondacioni Kombëtar për Zhvillimin e Shoqërisë Civile nga Kroacia dhe Ballkani i Mirëbesimit për Demokraci marrin pjesë si bashkëpunëtorë në projekt.

Projekti “SIGN për Qëndrueshmëri” zbatohet me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian nën Programet e Partneritetit për Organizatat e Shoqërisë Civile dhe Ballkanit Trust for Democracy.

Artikuj te ngjashem