Facebook and Instagram Miratimi i dispozitave te Direktivave të BE-së mbi Balancin Punë-Jetë në [Kosovë] rrit pjesëmarrjen e grave në fuqinë punëtore duke kontribuar në barazinë gjinore si në punë ashtu edhe në shtëpi. [RrGK] e inkurajon fuqishëm Qeverinë e [Kosovës] që ta miratojë dhe zbatojë këtë Direktivë!   Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm   UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country] Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with] Austrian Development Agency European Commission EU Neighbourhood & Enlargement WeBalkans Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete   Twitter: Miratimi i dispozitave të Direktivave të BE-së mbi Balancin Punë-Jetë në [Kosovë] ndihmon rritjen e pjesëmarrjes së grave në punësim. [RrGK] e inkurajon fuqishëm Qeverinë e [Kosovës] që ta miratojë dhe zbatojë këtë Direktivë!   [@UnfpaKosovo @ADCinKosovo] @EU_Commission @EU_NEAR @WeBalkans @Sida [#KosovoChamberofCommerce]     [Ne Twitter, donatoret vendosen tek komentet:] Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm      
Facebook and Instagram Pushimi prindëror mund të kontribuojë që gratë dhe burrat të kenë më shumë të drejta të barabarta gjatë përkujdesjes dhe rritjes së fëmijëve të tyre.   [Për më shumë lexoni raportin analitik “Më shumë zgjedhje përmes politikavë miqësore për familjen.” https://womensnetwork.org/publications/expanding-choices-through-family-friendly-policies/]   Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm   UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country] Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with] Austrian Development Agency European Commission EU Neighbourhood & Enlargement WeBalkans Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete     Twitter: Pushimi prindëror mund të kontribuojë që gratë dhe burrat të kenë më shumë të drejta të barabarta gjatë përkujdesjes dhe rritjes së fëmijëve të tyre.   [@UnfpaKosovo @ADCinKosovo] @EU_Commission @EU_NEAR @WeBalkans @Sida [#KosovoChamberofCommerce] [Ne Twitter, donatoret vendosen tek komentet:] Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm  
Facebook and Instagram [Ligji i Punës në Kosovë parasheh vetëm tri ditë pushim me pagesë për baballarët e rinj.] Direktiva e BE-së mbi Balancin Punë-Jetë kërkon të paktën 10 ditë të pushimit prindëror për baballarët. [Kosova duhet ta ndryshojë Ligjin e saj te Punës dhe t’i ofrojë baballarëve të drejtën për pushim më të gjatë me pagesë për të qenë pranë fëmijëve të tyre.] Kjo është e rëndësishme për lidhjen emocionale në mes të baballarëve dhe të posalindurve të tyre, si dhe kontribuon për barazinë gjinore!   [Për më shumë lexoni raportin analitik “Më shumë zgjedhje përmes politikavë miqësore për familjen.” https://womensnetwork.org/publications/expanding-choices-through-family-friendly-policies/]   Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm   UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country] Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with] Austrian Development Agency European Commission EU Neighbourhood & Enlargement WeBalkans Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete Twitter: [Ndryshoni Ligjin e Punës në Kosovë.] Baballarët meritojnë të drejtën për të paktën 10 ditë pushim me pagesë!   [@UnfpaKosovo @ADCinKosovo] @EU_Commission @EU_NEAR @WeBalkans @Sida [#KosovoChamberofCommerce]   [Ne Twitter, donatoret vendosen tek komentet:] Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm  
Facebook and Instagram A e dini se Direktiva e BE-së mbi Balancin Punë-Jetë parasheh “Lejen e kujdestarëve,” që do të thotë se punëtorët mund të marrin pushim për të kujdesur për një të afërm, në rast të arsyeve serioze mjekësore. [Kosova nuk e ofron ende këtë lloj pushimi dhe për këtë duhet ta ndryshojë Ligjin e Punës.]   Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm   UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country] Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with] Austrian Development Agency European Commission EU Neighbourhood & Enlargement WeBalkans Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete     Twitter: A e dini se Direktiva e BE-së mbi Balancin Punë-Jetë parasheh “Lejen e kujdestarëve,” që do të thotë se punëtorët mund të marrin pushim për të kujdesur për një të afërm në nevojë. [Ligji i Punës në Kosovë duhet të miratojë këto dispozita, gjithashtu!]   [@UnfpaKosovo] @ADCinKosovo] @EU_Commission @EU_NEAR @WeBalkans @Sida [#KosovoChamberofCommerce]   [Ne Twitter, donatoret vendosen tek komentet:] Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm  
Facebook and Instagram Direktiva e Bashkimit Evropian mbi Balancin Punë-Jetë u ndihmon grave sepse: ·         Rrit pjesëmarrjen e grave në tregun e punës; ·         Zbut ndarjen e pabarabartë të punës brenda familjes; ·         Zbut diskriminimin me bazë gjinore në vendin e punës.   Për këto dhe arsye tjera, [Kosova] duhet ta ndryshojë Ligjin e saj të [Punës] në përputhje me këtë Direktivë.   Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm   Për më shumë shihni ilustrimet:   UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country] Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with] Austrian Development Agency European Commission EU Neighbourhood & Enlargement WeBalkans Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete   Twitter: Direktiva e BE-së mbi Balancin Punë-Jetë iu ndihmon grave në forma të ndryshme. Për më shumë shihni ilustrimin.   [@UnfpaKosovo] @ADCinKosovo] @EU_Commission @EU_NEAR @WeBalkans @Sida [#KosovoChamberofCommerce]   [Ne Twitter, donatoret vendosen tek komentet:] Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm  
Facebook and Instagram Zbatimi i Direktivës së BE-së mbi Balancin Punë-Jetë iu ndihmon edhe burrave, sepse:   ·         Baballarët bëhen pjesë e rritjes së fëmijës; ·         Forcohet lidhja emocionale në mes të babait dhe fëmijës; ·         Baballarët marrin përgjegjësi për kujdesin brenda familjes duke balancuar punën dhe kujdesin; ·         Kjo kontribuon në barazinë gjinore në mes të grave dhe burrave, si në shtëpi ashtu edhe në punë!   Për këto dhe arsye të tjera, [Kosova] duhet ta ndryshojë Ligjin e saj të [Punës] në përputhje me këtë Direktivë!   Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm   UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country] Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with] Austrian Development Agency European Commission EU Neighbourhood & Enlargement WeBalkans Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete   Twitter: Direktiva e BE-së mbi Balancin Punë-Jetë u ofron baballarëve 10 ditë pushim me pagesë me rastin e lindjes së fëmijëve të tyre.   [@UnfpaKosovo] @ADCinKosovo] @EU_Commission @EU_NEAR @WeBalkans @Sida [#KosovoChamberofCommerce]   [Ne Twitter, donatoret vendosen tek komentet:] Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm    
Facebook and Instagram Direktiva e BE-së mbi Balancin Punë-Jetë iu ndihmon bizneseve duke kontribuar në zvogëlimin e rasteve kur stafi braktis punën, në rritjen e stabilitetit të biznesit dhe sigurimin e barazisë më të madhe në vendin e punës e duke krijuar një mjedis pune më të mirë dhe më produktiv!   Për këto dhe arsye të tjera, [Kosova] duhet ta ndryshojë Ligjin e saj të [Punës] në përputhje me këtë Direktivë! Ne i ftojmë bizneset të na bashkohen në inkurajimin e qeverisë që t’i bëjë këto amendamente të rëndësishme.   Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm   UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country] Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with] Austrian Development Agency European Commission EU Neighbourhood & Enlargement WeBalkans Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete   Twitter: Direktiva e BE-së mbi Balancin Punë-Jetë mund të kontribuojë në stabilitetin, perfitimin dhe BARAZINË e bizneseve!   [@UnfpaKosovo @ADCinKosovo] @EU_Commission @EU_NEAR @WeBalkans @Sida [#KosovoChamberofCommerce]   [Ne Twitter, donatoret vendosen tek komentet:] Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm  
Facebook and Instagram Ka disa arsye pse Qeveria e [Kosovës] duhet ta amendamentojë Ligjin e [Punës] që ta zbatojë Direktivën e BE-së për Balancin Punë-Jetë. Prandaj, [RrGK] i bën thirrje Qeverisë së Kosovës ta ndryshojë Ligjin e [Punës] në përputhje me këtë Direktivë sa më shpejt që të jetë e mundur.   Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm   UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country] Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with] Austrian Development Agency European Commission EU Neighbourhood & Enlargement WeBalkans Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete   Twitter: Ka disa arsye pse Qeveria e [Kosovës] duhet ta amendamentojë Ligjin e [Punës] që ta zbatojë Direktivën e BE-së për Balancin Punë-Jetë.   [@UnfpaKosovo @ADCinKosovo] @EU_Commission @EU_NEAR @WeBalkans @Sida [#KosovoChamberofCommerce]   [Ne Twitter, donatoret vendosen tek komentet:] Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm  
Facebook and Instagram Direktiva e BE-së mbi Balancin Punë-Jetë siguron disa të drejta për punëtorët. Prandaj [RrGK] i inkurajon qytetarët që të na bashkohen në thirrjen tonë drejtuar Qeverisë së [Kosovës] që ta ndryshojë Ligjin e Punës në përputhje me këtë Direktivë të rëndësishme sa më shpejt që të jetë e mundur. Ja se si mund t’i mbështesni këto përpjekje...     Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm   UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country] Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with] Austrian Development Agency European Commission EU Neighbourhood & Enlargement WeBalkans Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete   Twitter: Direktiva e BE-së mbi Balancin Punë-Jetë siguron të drejta për punëtorët. Qytetarë, bashkohuni me në thirrjen drejtuar Qeverisë së [Kosovës] që ta ndryshojë Ligjin e Punës në përputhje me këtë Direktivë.   [@UnfpaKosovo @ADCinKosovo] @EU_Commission @EU_NEAR @WeBalkans @Sida [#KosovoChamberofCommerce]   [Ne Twitter, donatoret vendosen tek komentet:] Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm  
Facebook and Instagram Punëdhënësit luajnë një rol të rëndësishëm në zbatimin Direktivës së BE-së mbi Balancin Punë – Jetë. Ata mund të mbrojnë të drejtat e punëtorëve, të ofrojnë orar fleksibil dhe të krijojnë vende të punës miqësore për familjen. Punëdhënës, ju nuk keni nevojë të prisni për ndryshimet ligjore; ju mund të jini proaktivë në krijimin e vendeve të punës që mbështesin gratë, burrat dhe familjet e tyre, duke kontribuar kështu për barazinë gjinore, duke përmirësuar produktivitetin dhe rentabilitetin.   Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm   UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country] Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with] Austrian Development Agency European Commission EU Neighbourhood & Enlargement WeBalkans Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete   Twitter: Punëdhënës, ju nuk keni nevojë të prisni për ndryshimet ligjore; ju mund të jini proaktivë në krijimin e vendeve të punës që mbështesin gratë, burrat dhe familjet e tyre, duke kontribuar kështu për barazinë gjinore, duke përmirësuar produktivitetin dhe rentabilitetin.   [@UnfpaKosovo @ADCinKosovo] @EU_Commission @EU_NEAR @WeBalkans @Sida [#KosovoChamberofCommerce]   [Ne Twitter, donatoret vendosen  tek komentet:] Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm