Publikuar: Sht 04, 2023

Pozitë e Hapur

Thirrje për Punë: Menaxher i Projekteve

Forumi për Iniciativa Qytetare
Vendndodhja: Rezidenca Dukagjni, Prishtinë
Afati i Aplikimit: deri me 15.09.2023

Pasqyra e Pozitës:

Si Menaxher Projekti në FIQ, do të keni përgjegjësi për mbikëqyrjen dhe
zbatimin e një game të gjerë të projekteve, nga fillimi deri në përfundim. Do të
punoni ngushtë me ekipe të ndryshme funksionale, palë të interesit dhe
partnerët për të siguruar zbatimin e suksesshme të projekteve brenda kufijve të
caktuar, buxhetit dhe kohës.

Detyrat Kyçe:
 Shkruan dhe zhvillon plane të përmbledhura të projektit, grafikone dhe
buxhetit.
 Udhëheqni ekipet e projektit, caktoni detyrat dhe siguroni që anëtarët e
ekipeve të jenë të pajtuar me qëllimet e projektit.
 Monitoroni progresin e projektit, identifikon rreziqe të mundshme dhe
zbaton strategji për parandalimin e tyre.
 Ndihmoni në komunikimin efektiv mes anëtarëve të ekipeve, palëve të
interest dhe donatorëve.
 Monitoroni shpenzimet e projektit dhe siguroni zbatimin e kufijve
buxhetorë.
 Kryen takime të rregullta për gjendjen e projektit dhe siguron përditësime
për menaxhmentin e organizatës.
 Vlerëson rezultatet e projektit, merrni vlerësime dhe zbatoni përmirësime
të procesit.
 Siguron që projektet të përfundojnë në kohë dhe të përmbushin
standardet e cilësisë.
 Ruan dokumentacionin dhe regjistrat e lidhur me veprimtaritë e projektit.
 Dokumenton ngjarjet e aktivitetve.

Kualifikimet:

 Përvojë si Menaxher Projektit ose role të ngjashme.
 Aftësi të forta në shkrim projektesh.

 Aftësi të forta drejtuese dhe menaxhuese.
 Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe ndërveprimit.
 Aftësi zgjidhje-problemi dhe vendimmarrjeje.
 Vëmendje për detaje dhe aftësi organizative.

Çfarë Ofrojmë ne:
 Mundësi për rritje dhe zhvillim profesional.
 Mjedis bashkëpunues dhe përfshirës në punë.
 Projekte dhe sfida interesante.
 Mundësi për të pasur një ndikim të rëndësishëm në shoqëri.

Si të Aplikoni: Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në e tyre, një letër
motivimi që përshkruan përvojën e tyre relevante dhe referencat në info@fiq-
fci.org.
Ju lutemi përfshini “Aplikim për Menaxher Projekti” në rreshtin e subjektit të
email-it tuaj.

Bashkohuni me ekipin tonë në FIQ dhe bëhuni pjesë e një forumi që vlerëson
inovacionin, bashkëpunimin dhe punën!

Afati i Aplikimit:
Deri me 15.09.2023

Forumi për Iniciativa Qytetare
Rr. Xhevdet Doda, Dukagjini Residence, hyrja A, kati i IV. 10 000 Prishtinë,
Kosovë

Artikuj të ngjashëm

23/11/2023

Thirrje e hapur për trajnim: TË RINJËT NË BIZNES DHE TURIZËM – EYSET22

Shiko artikullin

16/11/2023

Mundësi punësimi – praktikant me pagesë

Shiko artikullin

13/11/2023

Thirrje për pozitën e Trajnerit/es: Drejtësi Tranzicionale dhe Dialog Ndëretnik

Shiko artikullin