Publikuar: Mar 24, 2022

Plan for Social Media Campaign on EU Work-Life Balance Directive

Facebook and Instagram

Miratimi i dispozitave te Direktivave të BE-së mbi Balancin Punë-Jetë në [Kosovë] rrit pjesëmarrjen e grave në fuqinë punëtore duke kontribuar në barazinë gjinore si në punë ashtu edhe në shtëpi. [RrGK] e inkurajon fuqishëm Qeverinë e [Kosovës] që ta miratojë dhe zbatojë këtë Direktivë!

 

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country]

Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with]

Austrian Development Agency

European Commission
EU Neighbourhood & Enlargement
WeBalkans

Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete

 

Twitter:

Miratimi i dispozitave të Direktivave të BE-së mbi Balancin Punë-Jetë në [Kosovë] ndihmon rritjen e pjesëmarrjes së grave në punësim. [RrGK] e inkurajon fuqishëm Qeverinë e [Kosovës] që ta miratojë dhe zbatojë këtë Direktivë!

 

[@UnfpaKosovo

@ADCinKosovo]
@EU_Commission

@EU_NEAR

@WeBalkans

@Sida

[#KosovoChamberofCommerce]

 

 

[Ne Twitter, donatoret vendosen tek komentet:]

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

 

 

Facebook and Instagram

Pushimi prindëror mund të kontribuojë që gratë dhe burrat të kenë më shumë të drejta të barabarta gjatë përkujdesjes dhe rritjes së fëmijëve të tyre.

 

[Për më shumë lexoni raportin analitik “Më shumë zgjedhje përmes politikavë miqësore për familjen.”

https://womensnetwork.org/publications/expanding-choices-through-family-friendly-policies/]

 

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country]

Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with]

Austrian Development Agency

European Commission
EU Neighbourhood & Enlargement
WeBalkans

Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete

 

 

Twitter:

Pushimi prindëror mund të kontribuojë që gratë dhe burrat të kenë më shumë të drejta të barabarta gjatë përkujdesjes dhe rritjes së fëmijëve të tyre.

 

[@UnfpaKosovo

@ADCinKosovo]
@EU_Commission

@EU_NEAR

@WeBalkans

@Sida

[#KosovoChamberofCommerce]

[Ne Twitter, donatoret vendosen tek komentet:]

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

Facebook and Instagram

[Ligji i Punës në Kosovë parasheh vetëm tri ditë pushim me pagesë për baballarët e rinj.] Direktiva e BE-së mbi Balancin Punë-Jetë kërkon të paktën 10 ditë të pushimit prindëror për baballarët. [Kosova duhet ta ndryshojë Ligjin e saj te Punës dhe t’i ofrojë baballarëve të drejtën për pushim më të gjatë me pagesë për të qenë pranë fëmijëve të tyre.] Kjo është e rëndësishme për lidhjen emocionale në mes të baballarëve dhe të posalindurve të tyre, si dhe kontribuon për barazinë gjinore!

 

[Për më shumë lexoni raportin analitik “Më shumë zgjedhje përmes politikavë miqësore për familjen.”

https://womensnetwork.org/publications/expanding-choices-through-family-friendly-policies/]

 

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country]

Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with]

Austrian Development Agency

European Commission
EU Neighbourhood & Enlargement
WeBalkans

Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete

Twitter:

[Ndryshoni Ligjin e Punës në Kosovë.] Baballarët meritojnë të drejtën për të paktën 10 ditë pushim me pagesë!

 

[@UnfpaKosovo

@ADCinKosovo]
@EU_Commission

@EU_NEAR

@WeBalkans

@Sida

[#KosovoChamberofCommerce]

 

[Ne Twitter, donatoret vendosen tek komentet:]

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

Facebook and Instagram

A e dini se Direktiva e BE-së mbi Balancin Punë-Jetë parasheh “Lejen e kujdestarëve,” që

do të thotë se punëtorët mund të marrin pushim për të kujdesur për një të afërm, në rast të arsyeve serioze mjekësore. [Kosova nuk e ofron ende këtë lloj pushimi dhe për këtë duhet ta ndryshojë Ligjin e Punës.]

 

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country]

Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with]

Austrian Development Agency

European Commission
EU Neighbourhood & Enlargement
WeBalkans

Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete

 

 

Twitter:

A e dini se Direktiva e BE-së mbi Balancin Punë-Jetë parasheh “Lejen e kujdestarëve,” që

do të thotë se punëtorët mund të marrin pushim për të kujdesur për një të afërm në nevojë. [Ligji i Punës në Kosovë duhet të miratojë këto dispozita, gjithashtu!]

 

[@UnfpaKosovo]

@ADCinKosovo]
@EU_Commission

@EU_NEAR

@WeBalkans

@Sida

[#KosovoChamberofCommerce]

 

[Ne Twitter, donatoret vendosen tek komentet:]

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

Facebook and Instagram

Direktiva e Bashkimit Evropian mbi Balancin Punë-Jetë u ndihmon grave sepse:

·         Rrit pjesëmarrjen e grave në tregun e punës;

·         Zbut ndarjen e pabarabartë të punës brenda familjes;

·         Zbut diskriminimin me bazë gjinore në vendin e punës.

 

Për këto dhe arsye tjera, [Kosova] duhet ta ndryshojë Ligjin e saj të [Punës] në përputhje me këtë Direktivë.

 

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

Për më shumë shihni ilustrimet:

 

UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country]

Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with]

Austrian Development Agency

European Commission
EU Neighbourhood & Enlargement
WeBalkans

Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete

 

Twitter:

Direktiva e BE-së mbi Balancin Punë-Jetë iu ndihmon grave në forma të ndryshme. Për më shumë shihni ilustrimin.

 

[@UnfpaKosovo]

@ADCinKosovo]
@EU_Commission

@EU_NEAR

@WeBalkans

@Sida

[#KosovoChamberofCommerce]

 

[Ne Twitter, donatoret vendosen tek komentet:]

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

Facebook and Instagram

Zbatimi i Direktivës së BE-së mbi Balancin Punë-Jetë iu ndihmon edhe burrave, sepse:

 

·         Baballarët bëhen pjesë e rritjes së fëmijës;

·         Forcohet lidhja emocionale në mes të babait dhe fëmijës;

·         Baballarët marrin përgjegjësi për kujdesin brenda familjes duke balancuar punën dhe kujdesin;

·         Kjo kontribuon në barazinë gjinore në mes të grave dhe burrave, si në shtëpi ashtu edhe në punë!

 

Për këto dhe arsye të tjera, [Kosova] duhet ta ndryshojë Ligjin e saj të [Punës] në përputhje me këtë Direktivë!

 

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country]

Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with]

Austrian Development Agency

European Commission
EU Neighbourhood & Enlargement
WeBalkans

Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete

 

Twitter:

Direktiva e BE-së mbi Balancin Punë-Jetë u ofron baballarëve 10 ditë pushim me pagesë me rastin e lindjes së fëmijëve të tyre.

 

[@UnfpaKosovo]

@ADCinKosovo]
@EU_Commission

@EU_NEAR

@WeBalkans

@Sida

[#KosovoChamberofCommerce]

 

[Ne Twitter, donatoret vendosen tek komentet:]

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

 

Facebook and Instagram

Direktiva e BE-së mbi Balancin Punë-Jetë iu ndihmon bizneseve duke kontribuar në zvogëlimin e rasteve kur stafi braktis punën, në rritjen e stabilitetit të biznesit dhe sigurimin e barazisë më të madhe në vendin e punës e duke krijuar një mjedis pune më të mirë dhe më produktiv!

 

Për këto dhe arsye të tjera, [Kosova] duhet ta ndryshojë Ligjin e saj të [Punës] në përputhje me këtë Direktivë! Ne i ftojmë bizneset të na bashkohen në inkurajimin e qeverisë që t’i bëjë këto amendamente të rëndësishme.

 

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country]

Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with]

Austrian Development Agency

European Commission
EU Neighbourhood & Enlargement
WeBalkans

Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete

 

Twitter:

Direktiva e BE-së mbi Balancin Punë-Jetë mund të kontribuojë në stabilitetin, perfitimin dhe BARAZINË e bizneseve!

 

[@UnfpaKosovo

@ADCinKosovo]
@EU_Commission

@EU_NEAR

@WeBalkans

@Sida

[#KosovoChamberofCommerce]

 

[Ne Twitter, donatoret vendosen tek komentet:]

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

Facebook and Instagram

Ka disa arsye pse Qeveria e [Kosovës] duhet ta amendamentojë Ligjin e [Punës] që ta zbatojë Direktivën e BE-së për Balancin Punë-Jetë. Prandaj, [RrGK] i bën thirrje Qeverisë së Kosovës

ta ndryshojë Ligjin e [Punës] në përputhje me këtë Direktivë sa më shpejt që të jetë e mundur.

 

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country]

Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with]

Austrian Development Agency

European Commission
EU Neighbourhood & Enlargement
WeBalkans

Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete

 

Twitter:

Ka disa arsye pse Qeveria e [Kosovës] duhet ta amendamentojë Ligjin e [Punës] që ta zbatojë Direktivën e BE-së për Balancin Punë-Jetë.

 

[@UnfpaKosovo

@ADCinKosovo]
@EU_Commission

@EU_NEAR

@WeBalkans

@Sida

[#KosovoChamberofCommerce]

 

[Ne Twitter, donatoret vendosen tek komentet:]

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

Facebook and Instagram

Direktiva e BE-së mbi Balancin Punë-Jetë siguron disa të drejta për punëtorët.

Prandaj [RrGK] i inkurajon qytetarët që të na bashkohen në thirrjen tonë drejtuar Qeverisë së [Kosovës] që ta ndryshojë Ligjin e Punës në përputhje me këtë Direktivë të rëndësishme sa më shpejt që të jetë e mundur. Ja se si mund t’i mbështesni këto përpjekje…

 

 

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country]

Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with]

Austrian Development Agency

European Commission
EU Neighbourhood & Enlargement
WeBalkans

Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete

 

Twitter:

Direktiva e BE-së mbi Balancin Punë-Jetë siguron të drejta për punëtorët.

Qytetarë, bashkohuni me në thirrjen drejtuar Qeverisë së [Kosovës] që ta ndryshojë Ligjin e Punës në përputhje me këtë Direktivë.

 

[@UnfpaKosovo

@ADCinKosovo]
@EU_Commission

@EU_NEAR

@WeBalkans

@Sida

[#KosovoChamberofCommerce]

 

[Ne Twitter, donatoret vendosen

tek komentet:]

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

Facebook and Instagram

Punëdhënësit luajnë një rol të rëndësishëm në zbatimin Direktivës së BE-së mbi Balancin Punë – Jetë. Ata mund të mbrojnë të drejtat e punëtorëve, të ofrojnë orar fleksibil dhe të krijojnë vende të punës miqësore për familjen. Punëdhënës, ju nuk keni nevojë të prisni për ndryshimet ligjore; ju mund të jini proaktivë në krijimin e vendeve të punës që mbështesin gratë, burrat dhe familjet e tyre, duke kontribuar kështu për barazinë gjinore, duke përmirësuar produktivitetin dhe rentabilitetin.

 

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

UNFPA Kosovo [tag UNFPA in your country]

Oda Ekonomike e Kosovës [tag any business associations you are working with]

Austrian Development Agency

European Commission
EU Neighbourhood & Enlargement
WeBalkans

Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete

 


Twitter:

Punëdhënës, ju nuk keni nevojë të prisni për ndryshimet ligjore; ju mund të jini proaktivë në krijimin e vendeve të punës që mbështesin gratë, burrat dhe familjet e tyre, duke kontribuar kështu për barazinë gjinore, duke përmirësuar produktivitetin dhe rentabilitetin.

 

[@UnfpaKosovo

@ADCinKosovo]
@EU_Commission

@EU_NEAR

@WeBalkans

@Sida

[#KosovoChamberofCommerce]

 

[Ne Twitter, donatoret vendosen  tek komentet:]

Kjo fushatë synon #MëShumëZgjedhje përmes politikave miqësore për familjen, si një hap i rëndësishëm drejt dhënies fund të diskriminimit me bazë gjinore në punësim dhe promovimin e të drejtave të grave në punësim. Fushata është mbështetur nga UNFPA, financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), BE, si dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor. #DiskriminimiBënDëm

 

 

Artikuj të ngjashëm

23/11/2023

Thirrje e hapur për trajnim: TË RINJËT NË BIZNES DHE TURIZËM – EYSET22

Shiko artikullin

16/11/2023

Mundësi punësimi – praktikant me pagesë

Shiko artikullin

13/11/2023

Thirrje për pozitën e Trajnerit/es: Drejtësi Tranzicionale dhe Dialog Ndëretnik

Shiko artikullin