Publikuar: Maj 06, 2021

Forumi për Iniciativa Qytetare hap thirrjen për aplikim.

THIRRJE PER APLIKIM

Projekti ScaleUp

Në kuadër të Projektit për Shërbime të Qëndrueshme Komunale (Menaxhimi i Mbeturinave) si pjesë e German Development Cooperation të bashkëfinancuar nga BE dhe zbatuar nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ) inkurajon vetëpunësimin dhe ndërmarrësinë në mesin e të rinjve në nevojë dhe atye nga kategoritë e margjinalizuara në Mitrovicë. Qëllimi kryesor i projektit është rritja e kapaciteteve të vetë-punësimit dhe mundësive të punësimit tek të rinjtë nga komunitetet e në nevojë dhe grupet e margjinalizuara, duke i fuqizuar ata për të zhvilluar dhe zbatuar idetë e tyre të biznesit.

Sipas këtij projekti, të rinjtë ambiciozë do të përfitojnë nga programi i trajnimit, duke bashkëpunuar me pjesëmarrësit e tjerë mbi idetë e tyre të biznesit, të marrin trajnime të ekspertëve dhe mentorim të përshtatur në fushat e biznesit dhe ato teknike. Kjo do t’i ndihmojë pjesëmarrësit të ndërtojnë aftësitë dhe kompetencat e tyre kryesore për fillimin dhe drejtimin e një biznesi social, duke përfshirë: udhëheqjen, planifikimin e biznesit, shitjet dhe aftësitë e marketingut, aftësitë negociuese, planifikimin financiar, etj, që mund të transferohen gjithashtu nëse dëshirojnë të ndjekin një punë në sektorin privat dhe / ose publik.

Objektivi kryesor i këtij projekti është të identifikojë dhe mbështesë idetë e biznesit me potencialin më të lartë për sukses, ato që demonstrojnë ndikim të rëndësishëm social, mjedisor dhe ekonomik për një komunitet specifik, duke çuar në një zhvillim të qëndrueshëm për vetë biznesin. Përparësi do t’u jepet ideve të biznesit që përqendrohen në përmirësimin dhe zyrtarizimin e aspekteve të ndryshme të menaxhimit të mbetjeve, riciklimin, etj.

Kush mund të aplikojë?

Ky projekt është hartuar posaçërisht për të përfituar të rinjtë nga komunitetet në nevojë dhe grupet e margjinalizuara. Për t’u kualifikuar për të aplikuar, aplikantët duhet të jenë midis 16-25 vjeç dhe banor të Komunës së Mitrovicsës

Procesi i aplikimit

Të gjithë të interesuarit duhet të plotësojnë aplikimin e tyre deri më 20 maj, 2021.

Për të aplikuar plotësoni formën e aplikimit në: https://forms.gle/bvsMJwyTjpiZ9p6W7

Femrat dhe njerëzit me aftësi të kufizuara inkurajohen veçanërisht të aplikojnë.

Nëse nuk jeni në gjendje të plotësoni aplikacionin në internet, mos ngurroni të na kontaktoni, dhe ne do t’ju dërgojmë formularin e aplikimit me postë ose e-mail.

Informacioni i kontaktit:

Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ)

Pejton, Rr. Pashko Vasa, Nr.1, 10 000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +383 (0) 38 610 677

Procesi i përzgjedhjes

FIQ do të shqyrtojë dhe vlerësojë me kujdes të gjitha aplikacionet e pranuara. Pasi të kemi kontrolluar të gjitha aplikacionet për përshtatshmërinë e tyre, ne do të zgjedhim 10 idetë kryesore midis të gjithë aplikantëve, përkatësisht sipërmarrësve të rinj, të cilët do të bëhen pjesë e projektit. Kriteret e vlerësimit për të zgjedhur aplikacionet më të mira do të bazohen në elementet vijuese:

  1. Ideja dhe unike e konceptit (iniciativa e pavarur, lokale)
  2. Përdorimi i burimeve lokale
  3. Ndikimi i tij në ekonominë lokale (gjenerimi i vendeve të punës)
  4. Qëndrueshmëria ekonomike / konkurrenca e tregut
  5. Ndikimi afatgjatë shoqëror dhe arsimor në komunitet
  6. Përdorimi i energjisë së pastër (burimet alternative)

 

Artikuj të ngjashëm

23/11/2023

Thirrje e hapur për trajnim: TË RINJËT NË BIZNES DHE TURIZËM – EYSET22

Shiko artikullin

16/11/2023

Mundësi punësimi – praktikant me pagesë

Shiko artikullin

13/11/2023

Thirrje për pozitën e Trajnerit/es: Drejtësi Tranzicionale dhe Dialog Ndëretnik

Shiko artikullin